Basissubsidie

De basissubsidie is bedoeld voor kleinere uitgaven voor de bevordering van de kwaliteit en professionaliteit van het onderwijs Nederlands aan buitenlandse instellingen.

Voor wie?

De instelling biedt Nederlands als vreemde taal aan buiten het Nederlandse taalgebied. De instelling komt alleen voor een basisfinanciering in aanmerking als het een afdeling aan een universiteit of hogeschool betreft of een universitaire talenschool waaraan minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent is verbonden. Voor het recht op basisfinanciering geldt een minimumaantal van vijf studenten per afdeling Nederlands. Het indienen van een aanvraag is niet altijd een garantie voor toekenning.

Het indienen van de IN-rapportage is vanaf 2024 een voorwaarde om een aanvraag te kunnen doen voor basissubsidie.

Waaraan kan de basisfinanciering niet worden besteed?

De basisfinanciering is niet bedoeld om salarissen van stafleden of administratief personeel van te betalen of aan te vullen. Ook kan de basisfinanciering niet gebruikt worden voor de vergoeding van reiskosten waarvoor al universitaire budgetten bestaan (zoals bijv. voor het bezoeken van conferenties). Het gebruik van de basisfinanciering dient zoveel mogelijk rechtstreeks ten goede te komen aan het onderwijs aan de studenten. Binnen deze grenzen kan de instelling zelf bepalen hoe de basisfinanciering wordt ingezet.

Hoogte van de basisfinanciering

De hoogte van de financiering is afhankelijk van aan welke van onze criteria uw afdeling voldoet. Afhankelijk van de criteria kan uw afdeling recht hebben op een bedrag van € 1.500, € 2.500, € 3.500 of € 5.000. Bekijk de criteria.

Minimaal aantal studenten

Voor het recht op basisfinanciering geldt een minimumaantal van vijf studenten per afdeling Nederlands. Als het aantal studenten daaronder zakt, ontvangt de afdeling nog tweemaal basisfinanciering, echter gekoppeld aan de verplichting om een positionering van de afdeling te maken en een plan voor studentenwerving. In de positionering wordt beschreven welke plaats het programma Nederlands in het curriculum van de universiteit inneemt en welke maatregelen de universiteit neemt om op langere termijn een levensvatbare opleiding Nederlands in stand te houden.

Hoe aanvragen?

De basisfinanciering wordt toegekend per kalenderjaar. U kunt uw aanvraag voor het volgende jaar vanaf 2 oktober tot uiterlijk 1 december indienen. 

Belangrijk! We hebben gemerkt dat verschillende afdelingen hun aanvraag basissubsidie niet hebben ingediend voor 1 december 2023. Omdat we begrip hebben voor het feit dat het even aanpassen is aan de nieuwe subsidiemodule, is besloten om een tweede deadline voor de aanvraag in te stellen. Hierdoor zal het in 2024 hoogst uitzonderlijk mogelijk zijn om uiterlijk op 1 juni een aanvraag in te dienen voor basissubsidie 2024. In de module zal daartoe de aanvraag basissubsidie ten laatste op 1 april opnieuw worden opengezet.

Deze uitzondering geldt alleen voor de basissubsidie 2024. Voor de basissubsidie 2025 zal er weer zoals gebruikelijk één deadline gelden, namelijk 1 december 2024.

Uitbetaling

De uitbetaling gebeurt in 1 schijf: na toekenning wordt het volledige subsidiebedrag uitbetaald.


Vragen

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar mijnnederlands@taalunie.org