Vrijwaring

Hierna zullen volgende begrippen de volgende betekenis hebben:

De beheerder: de Nederlandse Taalunie, ingesteld bij het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de Nederlandse Taalunie, ondertekend te Brussel op 9 september 1980, gevestigd te Paleisstraat 9, NL-2514JA Den Haag, Nederland, contact: +31 70 346 95 48 / info@taalunie.org.

1. Inleiding

Dit document lijnt de aansprakelijkheid van de beheerder van het platform af ten aanzien van gebruikers en derden, met het oog op het verzekeren van een optimale gebruikservaring.

2. Inhoud en kwaliteit van de informatie

Op de beheerder van dit platform rust enkel een inspanningsverbintenis. De kwaliteit en de inhoud van de aangeboden informatie worden in de mate van het mogelijke gecontroleerd. De beheerder behoudt zich het recht voor om teksten te wijzigen. De beheerder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien uit het gebruik van de informatie blijkt dat zij inhoudelijk niet volledig, correct of actueel is. Gebruikers van de website worden uitgenodigd de aanwezigheid van foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie te melden aan de beheerder van de website via de contactpersoon.

De beheerder behoudt zich het recht voor om beledigende of andere politiek incorrecte berichten/commentaren te verwijderen. 

3. Wettelijk beschermde informatie

De beheerder zal te allen tijde en te goeder trouw trachten te verzekeren dat het ontwerp, onderhoud en beheer van deze site voldoen aan de vereisten van de toepasselijke regelgeving, zoals de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van intellectuele eigendomsrechten.

Indien je ondanks deze inspanningen meent dat bepaalde informatie op deze site onrechtmatig zou zijn of je in je rechtmatige belangen zou schaden, dan verzoekt de beheerder je hier onverwijld melding van te maken aan de contactpersoon zodat de beheerder de relevante informatie desgevallend kan verwijderen of ontoegankelijk maken, zonder voor de tijdelijke onbeschikbaarheid aansprakelijk te kunnen worden gesteld en voor zover je verzoek redelijk en op het eerste zicht legitiem is. 

4. Nieuwsberichten

De beheerder verzendt nieuwsberichten alleen als de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In ieder nieuwsbericht krijgt de betrokkene de mogelijkheid om zich voor de nieuwsberichten uit te schrijven of af te melden. 

5. Cookies

Zie Cookieverklaring en Privacyverklaring.

6. Inhoud van derde sites

De beheerder van het platform kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van websites van derden waarnaar via de site wordt gelinkt. Hetzelfde geldt voor de eventuele schending van auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten door deze sites van derden. Tevens kan de beheerder niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden op sites van derden die verwijzen naar dit platform.

7. Social medianetwerken

Via knoppen op de Taaluniewebsites kunnen pagina’s worden gedeeld via verschillende sociale medianetwerken zoals Facebook en Twitter. Voor deze functionaliteit kunnen gegevens worden verstrekt aan het betreffende sociale medianetwerk en kunnen door het sociale medianetwerk cookies worden geplaatst. Hiervoor zijn de betreffende sociale medianetwerken zelf verantwoordelijk en zijn hun privacy-verklaringen van toepassing.

8. Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op het platform bij de beheerder.

Bezoekers mogen het platform en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van het platform of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) het platform van de beheerder op een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen het platform van de beheerder en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder.

9. Algemene aansprakelijkheid

De beheerder kan, behoudens opzet, bedrog of grove fout en nalatigheid in zijn hoofde, niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bezoekers van het platform hebben geleden door het consulteren of gebruiken van het platform en de erin opgenomen informatie. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan door de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van het platform. De beheerder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde inkomsten, gemiste kansen, reputatieschade en verlies van data, als gevolg van beëindiging door de Taalunie van het platform, dienst en/of enig profiel dan wel gebruik van het platform door een derde handelend in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

10. Bevoegde jurisdictie

De Nederlandse Taalunie is bij verdrag opgericht door de staten België en Nederland. Het Taalunieverdrag is bij de Verenigde Naties gedeponeerd in de zogenaamde United Nations Treaty Series. Zoals wordt bevestigd in de rechtsleer, is de Taalunie een internationale organisatie. In artikel 16 van het Taalunieverdrag wordt bepaald dat de Taalunie de voorrechten en immuniteiten geniet “welke nodig zijn voor de uitoefening van de functies en voor het bereiken van de doelstellingen van de Taalunie”. Deze voorrechten en immuniteiten zijn door België en Nederland vastgelegd in een apart Protocol, met inbegrip van een jurisdictionele immuniteit voor alle handelingen van de algemeen secretaris in officiële hoedanigheid. Als internationale organisatie beschikt de Taalunie over een Regeling Geschillenbeslechting en een Geschillenbeslechtingscommissie, waarbij geschillen aanhangig kunnen worden gemaakt.