Privacyverklaring

1. Privacybeleid

De Nederlandse Taalunie (hierna: “de Taalunie” of “wij”), is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. Wij willen dat een ieder van wie persoonsgegevens door ons worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt. De Taalunie verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

In deze privacyverklaring beschrijft de Taalunie hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn, in eenvoudige bewoordingen, alle informatie die het mogelijk maakt je te identificeren, eventueel door dergelijke informatie te combineren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals jouw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

Iedereen die het Platform bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook iedereen die een profiel aanmaakt en gebruik maakt van onze diensten (hierna de “Geregistreerde Gebruiker”) geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Afhankelijk van de hoedanigheid waarin je het Platform bezoekt of gebruikt (als Bezoeker of als Geregistreerd Gebruiker), kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en verwerken.

4.1 Welke persoonsgegevens verwerken we van de bezoeker?

Bezoekersgegevens: Wanneer je als bezoeker van onze website geen persoonsgegevens meedeelt, bewaren we geen persoonsgegevens. Afhankelijk van de instellingen van de browser is het mogelijk dat cookies op het toestel van de gebruiker worden geplaatst. Zie hiervoor de cookie policy. De bron van de bezoekersgegevens zijn het gebruik van niet-noodzakelijke en noodzakelijke cookies.

4.2 Welke persoonsgegevens verwerken we van de geregistreerde gebruiker?

Gebruiks­gegevens: Gegevens met betrekking tot jouw gepersonaliseerde profiel op het platform, met inbegrip van en niet beperkt tot de gegevens die zichtbaar zijn op je profielpagina:

 • bekeken pagina’s;
 • favorieten;
 • reacties, berichten;
 • zoekacties;
 • leden die je volgt;
 • loginhistoriek;

De bron van deze gegevens is je gebruik van mijnNederlands. Accountgegevens: Gegevens over jou zoals en niet beperkt tot:

 • naam en voornaam;
 • land;
 • e-mailadres;
 • profielfoto (optioneel);
 • professionele gegevens;
 • over mezelf (optioneel);
 • persoonlijke website (optioneel);
 • sociale netwerken (optioneel);

De bron van de accountgegevens is de informatie die je opgeeft bij de creatie van je account. Publicatiegegevens

 • naam vermeld bij reacties en berichten;
 • naam vermeld bij materialen.

De bron van de publicatiegegevens is de informatie die je plaatst voor publicatie op het platform. Communicatiegegevens Enkele voorbeelden:

 • via feedbackformulier;
 • contact via e-mail.

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die je ons verstrekt wanneer je met ons contact opneemt. Betalingsgegevens t.b.v. financieringsaanvragen (indien van toepassing)

 • IBAN/rekeningnummer
 • BIC
 • naam en adresgegevens van de bank
 • naam en adresgegevens rekeninghouder

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Taalunie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@taalunie.org, dan verwijderen wij deze informatie.

6. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Taalunie verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bezoekersgegevens: Deze bezoekersgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren/verbeteren van het gebruik van het Platform. Meer informatie is te vinden in de Cookieverklaring van mijnNederlands.
 • Gebruiks­gegevens: Deze gegevens worden gebruikt om de functionaliteiten van mijnNederlands te gebruiken en om het aanbod te personaliseren voor elke geregistreerde gebruiker.
 • Accountgegevens: De accountgegevens kunnen worden verwerkt om jouw gebruik van ons Platform en diensten (zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden) mogelijk te maken en te controleren.
 • Publicatiegegevens: De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om deze publicatie mogelijk te maken.
 • Communicatiegegevens: De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van onze communicatie met jou en het bijhouden van gegevens.
 • Betalingsgegevens: Het afhandelen van de (uit-)betaling van financieringen (indien van toepassing).

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • Bezoekersgegevens: De Taalunie bewaart persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zie hiervoor ook de cookieverklaring.
 • Gebruiksgegevens: De gegevens worden bewaard in combinatie met de accountgegevens tot jouw verzoek om ze te verwijderen. Deze gegevens worden blijvend geanonimiseerd bewaard bij het verwijderen van de accountgegevens.
 • Accountgegevens: De accountgegevens van geregistreerde gebruikers worden bewaard tot het verzoek om het account te verwijderen. Je kunt bij het verwijderen van je account kiezen tussen het voorgoed verwijderen van geplaatste content (reacties, materiaal, etc.) of het geanonimiseerd bewaren van deze gegevens op mijnNederlands.
 • Publicatiegegevens: De gegevens worden bewaard tot aan jouw verzoek om de publicatie te verwijderen. Deze gegevens worden blijvend geanonimiseerd bewaard bij het verwijderen van je accountgegevens.
 • Communicatiegegevens: Persoonsgegevens worden bewaard totdat de communicatie is beëindigd.
 • Betalingsgegevens: De gegevens worden bewaard zolang de financieringsrelatie duurt. Maar informatie hierover is te vinden in de financieringsregelingen zelf.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

De Taalunie verstrekt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens (bijvoorbeeld de IT-dienstverleners en betaalpartners). De Taalunie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In sommige omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te delen als wij betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Taalunie maakt gebruik van cookies. Meer informatie is te vinden in de Cookieverklaring. Om de website beter op de bezoekers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken maakt de Taalunie gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij ‘Safe Harbour-principles’. Alle gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door dit in de instellingen van hun browser aan te geven. De Taalunie heeft Google opdracht gegeven deze gegevens niet langer dan 38 maanden te bewaren.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de Taalunie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens bij je profielinstellingen aanvragen. De Taalunie zoekt graag samen met je naar een oplossing als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschillenbeslechtingscommissie van de Taalunie (zie Regeling Geschillenbeslechting Nederlandse Taalunie) of bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Taalunie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het algemeen secretariaat of via privacy@taalunie.org.

12. Contactgegevens

Algemeen Secretariaat Paleisstraat 9 NL-2514 JA Den Haag Nederland Telefoon:  +31703469548 E-mailadres: privacy@taalunie.org Website: www.taalunie.org Algemeen secretaris: Kris Van de Poel Maarten Vidal is de Functionaris Gegevensbescherming van Nederlandse Taalunie. Hij is te bereiken via privacy@taalunie.org.

13. Overig

De Nederlandse Taalunie, gevestigd aan Paleisstraat 9, NL-2514JA Den Haag, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is in werking getreden op 9 september 2021. De Taalunie kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met het algemeen secretariaat of via privacy@taalunie.org.