Gebruikersvoorwaarden

MijnNederlands is een online platform van de Taalunie van en voor iedereen die wereldwijd het Nederlands onderwijst, onderzoekt, leert of gebruikt. Aan het gebruik van het platform zijn onderstaande voorwaarden verbonden.  We adviseren je deze gebruiksvoorwaarden zo grondig mogelijk te lezen alvorens je voor het gebruik van het platform te registeren. Door dit gebruik van het platform verklaar je je als gebruiker uitdrukkelijk akkoord met de vermelde gebruiksvoorwaarden.  In geval je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of de betekenis ervan niet begrijpt, verzoeken wij je om het platform niet verder te gebruiken en het platform zo snel mogelijk te verlaten.

Definities

In deze “Gebruikersvoorwaarden” wordt het volgende verstaan onder:

 • Platform: De technische infrastructuur van mijnNederlands en alle onderdelen ervan en het geheel aan gebruiksmogelijkheden dat in verband met de dienst door de Taalunie wordt aangeboden via het platform.
 • Databank: Bestand waar de (computer)gegevens op een gestructureerde manier bijeengebracht zijn, bijgehouden worden en makkelijk opvraagbaar zijn.
 • Informatie: alle gegevens die zich op het platform bevinden en eventueel door een gebruiker werden geüpload, hieronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn: foto’s, afbeeldingen, grafieken, lesmateriaal, links naar sites van derden, software, tekeningen, tekst, etc.;
 • Gebruik en gebruiken: het bekijken, downloaden en/of uploaden van Informatie op het platform, alsmede, het plaatsen van berichten op het forum van het platform of het versturen en ontvangen van berichten van en naar andere gebruikers;
 • Gedragsregels: de gedragsregels mijnNederlands die op het gebruik en gebruiken van het platform van toepassing zijn;
 • Bezoeker: iedere persoon die het Platform gebruikt zonder zich te registreren;
 • Geregistreerde gebruiker: iedere persoon die het platform gebruikt (of doet gebruiken) en zich hiertoe voorafgaandelijk heeft geregistreerd op het Platform;
 • Taalunie: de Nederlandse Taalunie, vertegenwoordigd door haar algemeen secretaris gevestigd aan de Paleisstraat 9 te 2514JA Den Haag, Nederland.
 • Team mijnNederlands: de medewerkers van de Taalunie die instaan voor het beheer en (door-) ontwikkeling van het platform;
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese Unie);
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Gebruik

Algemeen

Ten aanzien van de toegang tot en het gebruik van het platform zijn de hierboven vermelde en hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden en gedragsregels van toepassing.

 • Door het gebruik van het platform verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden, de gedragsregels, de privacyverklaring van en het cookiebeleid van mijnNederlands.
 • Indien het platform gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. De Taalunie is echter niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden.
 • De Taalunie is gerechtigd om de voorwaarden voor gebruik van het platform tussentijds eenzijdig te wijzigen, waarna direct of na een door de Taalunie gestelde redelijke termijn de nieuwe voorwaarden zullen gelden en van toepassing zullen zijn op het gebruik van het platform.

Toepassingsgebied

De Taalunie is eigenaar en beheerder van het platform en eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten hierop en staat in voor de verdere ontwikkeling van het platform. Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder de Taalunie je toegang verleent tot haar platform en de daarop aangeboden diensten.

Doel

MijnNederlands is een online platform voor iedereen die wereldwijd Nederlands leert, onderwijst, onderzoekt of gebruikt. Op mijnNederlands kun je terecht voor:

 • uitwisseling van onderwijs- en onderzoeksmateriaal,
 • professionaliseringsaanbod,
 • contact met andere gebruikers en interessante organisaties,
 • financiële steun conform de geldende reglementen van de Taalunie,
 • informatie, tips en stagemogelijkheden voor leerlingen en studenten.

Het doel van mijnNederlands is om sprekers van het Nederlands over de hele wereld dichter bij elkaar te brengen en een plek te bieden waarop ze duurzaam informatie, materialen, expertise en contacten met elkaar kunnen delen.

Inhoud en gebruik van het platform

Je gaat er als gebruiker mee akkoord dat het gebruik van het platform of van de informatie volledig op eigen risico gebeurt. De Taalunie fungeert louter als beheerder van het platform en biedt in dit verband alleen de technische faciliteit aan teneinde het gebruik van informatie toe te laten aan een gebruiker. 

De Taalunie kan niet waarborgen dat het platform en de ter beschikking gestelde informatie op elk moment en in alle omstandigheden is bijgewerkt, vrij is van fouten dan wel of deze geschikt is voor een bepaald doel. Als er een probleem wordt gesignaleerd, zal de Taalunie alle redelijke maatregelen nemen die zij nuttig en noodzakelijk acht, en binnen haar invloedssfeer ligt, om het probleem te verhelpen. Het staat je vrij contact op te nemen met de betrokken partij van wie de informatie afkomstig is, om zo de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de informatie te controleren. Bovendien ga je ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van het platform volkomen op eigen verantwoordelijkheid gebeurt.

De Taalunie heeft ten aanzien van opgenomen links naar sites van derden geen invloed op de inhoud van deze websites en/of pagina’s van derden en kan dus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites of de juistheid van de informatie die zich daarop bevindt noch hier enige waarborg voor bieden. 

Werking van het platform

De Taalunie doet haar uiterste best om het platform op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. De Taalunie noch het mijnNederlands-team kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van toegang en/of het gebruik van het platform of de externe websites van derden en de daaruit voortvloeiende schade.

 Verplichtingen van de gebruikers

 • Het platform steeds als een voorzichtig en redelijk persoon te gebruiken;
 • Het platform niet te gebruiken op een manier die ingaat tegen de gebruiksvoorwaarden;
 • Te voorkomen dat zij door een onvoorzichtig gebruik van het platform of gebruik met slechte bedoelingen op gelijk welke manier afbreuk doen aan de inhoud van het platform, niet-toegestane wijzigingen aanbrengen, functiestoornissen of een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van het platform veroorzaken of bijdragen aan eender welk incident dat schade zou kunnen veroorzaken aan de Taalunie, het mijnNederlands-team of derden.

Het is gebruikers niet toegestaan het platform te gebruiken

 • voor enig onwettig doel (waaronder ‘phishing’ en spam);
 • op dusdanige wijze die ertoe leidt dat het platform in zijn functionaliteit schade oploopt;
 • voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s;
 • voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat misleidend, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, discriminerend of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
 • voor bulkcommunicatie, spamberichten of het verspreiden of vertonen van informatie, inhoud of materiaal dat als reclame voor commerciële doeleinden aangemerkt kan worden;
 • voor het opzetten van databases op basis van data en/of gegevens (zoals van gebruikers) op het platform;
 • op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon;
 • op een wijze die schadelijk is voor de reputatie van het platform en/of de Taalunie.

Sancties

 • Indien de gebruiker zich niet of niet volledig houdt of heeft gehouden aan de gebruikersvoorwaarden, heeft de Taalunie het recht om de volgende sancties toe te passen.
 • Afhankelijk van de ernst van de inbreuk/overtreding zal de Taalunie aan de gebruiker eerst een waarschuwing geven en de gebruiker een termijn stellen de geconstateerde overtreding te herstellen.
 • De Taalunie kan (delen van) het account weigeren dan wel blokkeren of beëindigen, of de gebruiker geheel of gedeeltelijk toegang ontzeggen tot het gebruik van de diensten, indien naar het oordeel van de Taalunie de gebruiker a) handelt of heeft gehandeld in strijd met deze gebruikersvoorwaarden, of b) de diensten of het account niet rechtmatig gebruikt; hetzij met onmiddellijke ingang, hetzij nadat de door gegeven termijn van in kennisstelling is verlopen.
 • De Taalunie bepaalt te allen tijde welke sanctie passend wordt geacht, vanwege het gedrag dat door de gebruiker in strijd is met (de geest van) deze voorwaarden of enig ander beleid van de Taalunie.
 • In het geval van blokkering van het account zal de Taalunie aan de gebruiker schriftelijk mededelen wat de reden voor blokkering is geweest.

Aansprakelijkheid

 • De Taalunie reguleert de communicatie tussen de gebruikers niet proactief. De Taalunie heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van informatie die is gegenereerd door gebruikers;
 • Derhalve aanvaardt de Taalunie geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de communicatie en/of in het platform beschikbare informatie die niet afkomstig is van de Taalunie;
 • De Taalunie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die volgt uit het gebruik van het platform, waaronder, maar niet uitsluitend, schade ten gevolge van verouderde of incorrecte informatie (afkomstig van het eigen profiel of dat van een andere gebruiker), dan wel contact en/of samenwerking met een andere gebruiker;
 • In ieder geval is de Taalunie niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde inkomsten, gemiste kansen, reputatieschade en verlies van data, als gevolg van beëindiging door de Taalunie van het platform, dienst en/of enig profiel dan wel gebruik van het platform door een derde handelend in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
 • In geen geval zal de eventuele vergoeding van schade door de Taalunie meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van de Taalunie wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ten gevolge van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de Taalunie komt;
 • De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Taalunie (anders dan in deze gebruiksvoorwaarden aangegeven).

Elke gebruiker verklaart en waarborgt de Taalunie en het mijnNederlands-team te vrijwaren voor alle claims, gerechtelijke maatregelen en procedures, vonnissen, schade, kosten, vergoedingen, aanspraken en vorderingen ingesteld door derden op grond van een inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht (of op enig recht van een derde) en de gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien. 

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de Taalunie of aan derden waarmee de Taalunie daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Alle auteursrechten, merken, databankrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de informatie die via het platform wordt aangeboden komen toe aan de Taalunie of aan de desbetreffende gebruiker die de content heeft ingebracht. 

Gebruiker verkrijgt geen enkele gebruikslicentie voor wat betreft deze intellectuele eigendomsrechten, noch in het kader van het platform noch daarbuiten (een en ander behoudens dwingend wettelijke bepalingen). Informatie vanuit het platform mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking, opvragen dan wel hergebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Taalunie of van de gebruiker die de content heeft ingebracht. 

Het bovenstaande geldt niet voor materialen die gedeeld zijn in de materialenbank en waarvoor gebruikslicenties zijn verstrekt. Gebruiker kan deze materialen gebruiken met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden horend bij de betreffende licentie. Meer informatie over het gebruik van materialen met een licentie is hier te vinden. 

Wat het reproduceren en meedelen van de informatie betreft gelden de volgende regels:

Met betrekking tot de informatie dient de gebruiker op eigen gezag en op eigen verantwoordelijkheid na te gaan in welke mate de informatie mag gereproduceerd en/of publiek meegedeeld mag worden. Concreet dient de gebruiker zelf uit te maken in welke mate de informatie beschermd is door intellectuele rechten en uit te maken of de informatie is vrijgegeven door middel van een vrij licentiemodel. De gebruikers erkennen dat dergelijke licentiemodellen ook bepaalde verplichtingen met zich kunnen meebrengen en aanvaarden dat het hun eigen verantwoordelijkheid is deze te respecteren. Indien de informatie niet is vrijgegeven onder een vrij licentiemodel, blijven de gewone regels van de toepasselijke intellectuele rechten van kracht. Enkel en alleen de gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de informatie niet wordt aangewend op een wijze die strijdig is met de rechten van de houder van de betreffende intellectuele rechten of de toepasselijkheid van enige excepties of uitzonderingen op deze rechten.

De eigendom van en de intellectuele rechten op de databank(en) liggen bij de Taalunie. De eigendom van en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de databank(en) berusten bij de eigenaar(s) van de inhoud in kwestie. De inhoud van deze databank(en) wordt mogelijk beschermd door de toepasselijke auteurswetten of overige wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom, en het gebruik ervan dient te geschieden volgens de hierboven aangegeven regels. 

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die je aan de Taalunie bezorgt, met inbegrip van de gegevens of de reacties betreffende de inhoud van deze website, zal als openbaar worden beschouwd.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je eventueel zou doorgeven aan de Taalunie worden overeenkomstig onze privacyverklaring behandeld en/of verwerkt en binnen de geldende wet- en regelgeving (AVG). Meer informatie vind je in de Privacyverklaring.

Rechtsgeldigheid van de Gebruiksvoorwaarden

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde instantie ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zal beogen.

Het nalaten van de Taalunie om een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden op enig moment of gedurende een periode te doen uitvoeren of het nalaten van de Taalunie om enig recht op grond van deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, kan niet worden geïnterpreteerd als nalatigheid aan deze bepaling of aan haar rechten en beïnvloedt op geen enkele manier het recht van de Taalunie om op ieder ogenblik deze bepaling te doen uitvoeren of dit recht uit te oefenen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De gebruiker gaat ermee akkoord dat enkel de geschillenbeslechtingscommissie van de Taalunie de bevoegdheid heeft om kennis te nemen van een geschil omtrent de toepassing of de interpretatie van de gebruiksvoorwaarden met uitsluiting van enige andere rechtbank.

Contact (vragen/feedback en/of klacht)

Voor vragen en/of opmerkingen: feedback of contact via of mijnnederlands@taalunie.org. Ook voor klachten n.a.v. het gebruik van het platform kun je via bovenstaande gegevens indienen, o.v.v. ‘klacht mijnNederlands’ met een duidelijke omschrijving van de klacht.