Werkingssubsidie voor Nederlands-Vlaamse onderwijsnetwerken

De Taalunie biedt subsidie aan structurele Nederlands-Vlaamse onderwijsnetwerken die een bijdrage leveren aan kwaliteitsvol onderwijs Nederlands als eerste en/of als tweede taal.

Wanneer komt een netwerk in aanmerking voor subsidie?

  • het netwerk draagt bij aan de doelstelling van de Taalunie om kwaliteitsvol onderwijs in en van het Nederlands als eerste en/of als tweede taal aan te bieden;
  • het netwerk draagt bij aan de kennisuitwisseling over onderwijs in of van het Nederlands, of over de promotie van de Nederlandse taal en de Neerlandistiek;
  • het netwerk is actief binnen het Nederlandse taalgebied;
  • het netwerk bestaat uit Vlaamse én Nederlandse leden, het bestuur is Nederlands-Vlaams van samenstelling;
  • het netwerk werkt bij voorkeur rond één of meer van de volgende onderwijssectoren: basisonderwijs, voortgezet/secundair onderwijs, hoger en universitair onderwijs en/of volwassenenonderwijs NT1/NT2;
  • het netwerk heeft een rechtspersoonlijkheid en opereert zonder winstoogmerk;
  • het netwerk zoekt, naast de financiering van de Taalunie, naar andere financieringsbronnen, of levert een eigen bijdrage (geldelijk of in natura).

Waarvoor is de subsidie bestemd?

  • de werking van het netwerk, waaronder vergaderingen, verplaatsingen, personele ondersteuning van het netwerk, informatieverspreiding en pr;
  • de organisatie en uitvoering van activiteiten van het netwerk, zoals conferenties, studiedagen en nascholingen.

Hoe aanvragen?

De werkingssubsidie wordt toegekend per kalenderjaar. U kunt uw aanvraag voor het volgende jaar  tot uiterlijk 1 december indienen. Alle aanvragen worden door de Taalunie en externe experts beoordeeld.

Na uw subsidieaanvraag

De Taalunie neemt vervolgens contact met u op om u uit te nodigen voor een een gesprek. Tijdens het gesprek worden de doelstellingen van het netwerk in relatie tot die van de Taalunie besproken en concrete afspraken gemaakt.

Na het gesprek neemt de Taalunie een beslissing over de subsidie. Is het advies gunstig, dan legt de Taalunie het bedrag vast in een overeenkomst, waarin ook de afspraken met betrekking tot de betaling staan vermeld.

Na toekenning wordt 75% van het toegekende bedrag uitbetaald. Het restbedrag (25%) wordt overgemaakt na ontvangst en goedkeuring van de rapportage. Deze eindrapportage dient u uiterlijk een maand na afloop van het kalenderjaar in via de subsidiemodule.

Rapportage van de gefinancierde activiteiten

De Taalunie beschouwt de netwerken die van de subsidie gebruikmaken als samenwerkingspartners. We streven immers dezelfde doelstellingen na. Om aan te tonen dat de afspraken zijn nagekomen, stuurt het netwerk de Taalunie na afloop van de subsidieperiode een inhoudelijk en een financieel overzicht van de gerealiseerde activiteiten en opbrengsten. Daarmee geeft u ons tevens inzicht in de ontwikkelingen in het NT1/NT2-veld, en kunnen wij beter inspelen op behoeften en kansen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Heleen Rijckaert.