Werkingssubsidie netwerken buiten het taalgebied

Een belangrijk doel van het buitenlandbeleid van de Nederlandse Taalunie is de bevordering van samenwerking. De Taalunie ondersteunt daarom regionale docentenplatforms om samenwerking en netwerkvorming tussen afdelingen neerlandistiek in een land of regio te stimuleren. De Taalunie kan ook activiteiten van deze platforms, zoals docentenbijeenkomsten, gastdocenten en zomercursussen co-financieren.

Doel van de subsidie voor werkingskosten

De docentenplatforms kunnen jaarlijks een financiële bijdrage aanvragen voor de werkingskosten van hun bestuurlijk functioneren, zoals het onderhoud van de website, informatieverspreiding, vergaderkosten, reis- en verblijfskosten van de bestuursleden, en vergoeding van uren voor personele ondersteuning.

Om deze subsidie te kunnen aanvragen voldoet het docentenplatform aan het volgende profiel:

  • Het platform heeft een structureel karakter en is geen eenmalig samenwerkingsinitiatief;
  • Het draagt bij aan kwaliteitsvol onderwijs van het Nederlands als Vreemde Taal;
  • Het draagt bij aan de internationale promotie van het Nederlands en aan de promotie van de Nederlandstalige cultuur;
  • Het draagt bij aan kennisuitwisseling over onderwijs in of van het Nederlands, of over promotie van de Nederlandse taal en de neerlandistiek;
  • Het ontplooit activiteiten voor en door het NVT-veld en de neerlandistiek;
  • Het heeft bij voorkeur rechtspersoonlijkheid en opereert zonder winstoogmerk;
  • Het zoekt, naast de financiering van de Taalunie, naar andere financieringsbronnen en/of levert een eigen bijdrage (geldelijk of in natura);
  • Commerciële instellingen en instituten komen niet in aanmerking.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage volgt grotendeels de tariefindeling van de basisfinanciering voor de afdelingen Nederlands. Dat betekent dat er bedragen van € 1.500, € 2.500, € 3.500 en € 5.000 kunnen worden toegekend.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal aangesloten universiteiten/instellingen, het aantal leden, de grootte van het land/de regio, het belang van het land/de regio en het kader van de geografische prioriteiten.

Vanaf 2022 kunt u in de begroting voor de werkingsfinanciering de reis- en verblijfkosten van maximaal 1 fysieke bestuursvergadering opnemen. Voor de berekening van de reiskosten van de bestuursleden gebruikt u het schema van het Erasmus Teaching Mobility Program.

Hoe aanvragen?

De werkingssubsidie wordt toegekend per kalenderjaar. U kunt uw aanvraag voor het volgende jaar uiterlijk op 1 december indienen.

De uitbetaling gebeurt in 1 schijf: na toekenning wordt het volledige subsidiebedrag uitbetaald.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar mijnnederlands@taalunie.org.