Startsubsidie voor afdelingen

Universiteiten of afdelingen die een nieuw en duurzaam initiatief willen starten, kunnen in aanmerking komen voor een startondersteuning op maat.

Met het verstrekken van een startondersteuning streeft de Taalunie naar: 

  • het opzetten van een nieuwe afdeling Nederlands;
  • het uitbreiden van het bestaande curriculum;
  • het verdiepen van het bestaande programma (bijv. uitbreiding van bijvak naar hoofdvak of het opzetten van een MA-opleiding).

Ondersteuning op maat

Een startfinanciering wordt toegekend voor gedeeltelijke financiering van een nieuw en duurzaam programma. De startsubsidie is tijdelijk van aard (maximaal 4 jaar).

De ondersteuning bij de start van een afdeling Nederlands kan bestaan uit financiële steun, maar ook uit het door de Taalunie leggen van contacten, het ter beschikking stellen van expertise of het geven van adviezen. In geval van uitbreiding en/of verdieping van een bestaande afdeling is het hoofd van de afdeling Nederlands verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van dit programma. Waar het gaat om een volledig nieuw initiatief worden specifieke afspraken over de verantwoordelijkheid gemaakt met de instelling.

Voorwaarden

Voorwaarde voor toekenning van een startfinanciering is een beschrijving, inclusief een (meerjaren)begroting, op grond waarvan het belang en de levensvatbaarheid van het programma beoordeeld kunnen worden door de Taalunie. Het plan dat de universiteit indient, bevat gegevens m.b.t. de positionering van de afdeling op didactisch, wetenschappelijk en maatschappelijk vlak. In dit plan beschrijft de instelling de financiering van de afdeling Nederlands tijdens de periode van de noodsteun en de periode daarna en committeert zich aan de toekomstvoornemens. 

Het uitgangspunt is dat het programma dat met de startfinanciering in het leven is geroepen, na het aflopen van de periode van de startfinanciering minimaal net zo lang in stand te houden als de periode waarop de startondersteuning betrekking heeft. 

Eventuele overige voorwaarden voor de toekenning van een startfinanciering worden vooraf besproken met de betrokkenen. 

Bij aanvaarding van de financiering verklaart de universiteit zich akkoord met de voorwaarden. Indien de universiteit de overeengekomen afspraken niet nakomt, dan behoudt de Taalunie zich het recht voor om het gehele financieringsbedrag terug te vorderen.

Procedure

Zodra een afdeling Nederlands of een universiteit te kennen geeft een nieuw programma te willen starten met steun van de Taalunie wordt de universiteit of de afdeling uitgenodigd een gespecificeerde beschrijving, inclusief een gedetailleerde begroting, op te stellen. De Taalunie kan indien gewenst hierbij behulpzaam zijn. In samenspraak kan een traject op maat uitgestippeld worden dat rekening houdt met wensen, behoeften en mogelijkheden ter plaatse. Op basis van de projectbeschrijving inclusief een (meerjaren)begroting beoordeelt de Taalunie de financieringsaanvraag.

Op basis van die beoordeling wordt de bijdrage van de Taalunie, de hoogte van het eventuele bedrag en de duur van de ondersteuning vastgesteld.

Criteria

Criteria die een rol spelen bij de beoordeling van het toezeggen van ondersteuning zijn:

  • De kwaliteit van het plan en de begroting;
  • De levensvatbaarheid van de afdeling op langere termijn;
  • De eigen inbreng van de universiteit;
  • Geografische prioritering en uniciteit van het programma, waarbij er voorkeur is voor landen waar nog geen programma is of waar nog geen programma’s zijn die een relevante specialisatie toevoegen aan het aanbod.
  • De ruimte die het budget startfinanciering en noodhulp biedt;
  • Aanvullende criteria ‘op maat’.

Financiële verantwoording en inhoudelijke rapportage

Aan het eind van de periode waarover de afspraken zijn gemaakt, dient een financiële verantwoording van de startfinanciering in het bezit van de Taalunie te zijn. Jaarlijks dient de instelling een financiële tussenrapportage bij de Taalunie in, waardoor de Taalunie in staat wordt gesteld om de financiële ontwikkelingen m.b.t. de afdeling Nederlands te monitoren. 

Naast deze financiële verantwoording wordt jaarlijks een inhoudelijk verslag verlangd waarin duidelijk gemaakt wordt hoe de resultaten zich verhouden tot de afspraken en voorwaarden waaronder de startfinanciering is toegekend.

Vragen

Bij vragen over de regeling en wanneer je een aanvraag wil indienen, contacteer de regioverantwoordelijke van jouw regio voor meer informatie. Hier kan je nagaan wie dat is: https://taalunie.org/contact