Regeling docentennetwerken internationale neerlandistiek

Startfinancieringsregeling netwerkvorming De Taalunie wil de banden tussen afdelingen neerlandistiek binnen en buiten het taalgebied versterken. Nauwere samenwerking tussen neerlandici uit verschillende afdelingen versterkt de positie van de afzonderlijke afdelingen binnen hun universiteit, versterkt het onderzoek en de expertise en vergroot de kans op externe financiering.

Daarom ondersteunt de Taalunie netwerkvorming financieel met een startfinancieringsregeling. De financiering is gericht op het op gang brengen van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden in een regio of rond een thema. Voor thematische netwerken: dat kan gaan om een onderzoeksthema (denk aan: postkoloniale literatuur, receptie van Nederlandstalige literatuur en cultuur in verschillende landen, of taaldidactiek Nederlands als Vreemde taal), een didactisch thema (bijv. didactiek van taalverwerving, didactiek van taal- of letterkunde) of een expertisenetwerk voor bijvoorbeeld juridisch vertalen uit het Nederlands.

De Taalunie cofinanciert via deze regeling opstartkosten voor een netwerk. Uit het plan moet blijken welke concrete resultaten uit het netwerk voortvloeien.

Voor de regeling is jaarlijks € 15.000 beschikbaar.

Voor wie?

 • Voor een thematisch netwerk: een aanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van (geaccrediteerde) afdelingen buiten het Nederlandse taalgebied uit ten minste drie landen. Naast deze afdelingen kunnen ook andere onderzoeks- en expertise-instellingen deel uitmaken van de samenwerking, bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen op het gebied van taalkunde, didactiek, vertalen of culturele studies.
 • Voor een regionaal netwerk: een aanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van ten minste drie onderwijs-, onderzoeks- en/of expertise-instellingen buiten het Nederlandse taalgebied, waarvan er ten minste één geaccrediteerd is. In uitzonderlijke gevallen kan dit een instelling voor hoger onderwijs zijn met het aantoonbare voornemen om een afdeling neerlandistiek op te richten.

Waarvoor?

De financiering is bedoeld om een duurzame samenwerking op gang te brengen. Het gaat dus om een tijdelijke bijdrage voor een duurzaam doel (een (regionaal) expertisenetwerk, een onderzoeksnetwerk leidend tot academische output / resultaten). Uit de financiering kunnen de volgende type activiteiten worden betaald:

 • De organisatie van netwerkworkshops rond een thema.
 • Voorbereidings-, ontwikkel- en opstartkosten voor een (onderzoeks)project.
 • Reis- en verblijfskosten voor een themabijeenkomst of werkbijeenkomst op basis van de werkelijke kosten met een maximum van één bijeenkomst per project. Dit kan ook zijn voor de organisatie van een neerlandistiekstroom binnen een bredere conferentie.
 • Kosten om een financieringsaanvraag (Europees (Horizon, Erasmus), NWO, FWO of vergelijkbare regelingen) voor een (onderzoeks)project voor te bereiden.

Er geldt een maximum van € 5.000 per project. In uitzonderlijke gevallen kan de bijdrage hoger zijn als een groot belang op het spel staat en de hoogte van het bedrag goed wordt beargumenteerd.

Overige voorwaarden

Er is sprake van cofinanciering door de eigen of andere organisaties;

De bijdrage wordt maximaal twee keer verstrekt voor hetzelfde netwerk met een uitloop naar drie maal in uitzonderlijke gevallen voor heel grote projecten.

Cofinanciering kan ook gebeuren ‘in natura’ bijvoorbeeld in mensuren. Deze bijdrage moet dan worden gekapitaliseerd in de begroting.

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor financiering

 • Reis- en verblijfskosten als deze worden gecombineerd met een bestaande bijeenkomst of conferentie.
 • Kosten die (kunnen) worden gedekt door een andere financiering of subsidie.
 • Kosten voor het voorbereiden van een Taalunie-projectfinanciering.
 • Kosten voor publicaties.

Benodigde documenten bij de aanvraag:

 • Een plan dat de inhoud en het duurzame doel van de samenwerking beschrijft en de activiteiten van de groep om dat doel te bereiken. (Thema’s, onderzoeksvragen, werkvormen, plannen voor aanvragen).
 • Het plan beschrijft hoe het plan en het netwerk passen binnen het betreffende onderzoeksveld en laat zien hoe het een aanvulling is op andere initiatieven.
 • Een begroting. In de begroting wordt aangegeven voor welke uitgaven de financiering van de Taalunie gebruikt zal worden en welke cofinanciering er is.

Hoe financiering aanvragen?

De deadline om een startfinanciering voor een docentennetwerk aan te vragen is uiterlijk 1 december.

Belangrijk! In 2024 zal er uitzonderlijk een tweede deadline zijn, nl. uiterlijk 1 juni.

Hoe en wanneer rapporteren?

Na goedkeuring van de aanvraag zal de Taalunie in eerste instantie 75% van het totaalbedrag overmaken. Graag ontvangen wij van de penvoerder aan het einde van het project een inhoudelijke en financiële verantwoording. Bij deze financiële verantwoording hoeven niet alle financiële bewijsstukken meegestuurd te worden. Wel dienen deze stukken door de aanvrager gedurende vijf jaar bewaard te worden zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren. Bij een meerjarige toekenning wordt gevraagd om jaarlijks vóór 1 december een tussenrapportage in te leveren.

Na goedkeuring van de eindrapportage wordt het restbedrag overgemaakt.

Vragen

Indien u twijfelt of uw voorstel in aanmerking komt voor financiering, neem dan a.u.b. contact met ons op. Ook voor algemene informatie over deze financiering kunt u mailen naar mijnnederlands@taalunie.org.