Onderzoeksbeurzen

Wetenschappers aan instellingen buiten het Nederlandse taalgebied kunnen bij de Taalunie een onderzoeksbeurs aanvragen.

Doel en doelgroep

De Taalunie heeft onderzoeksbeurzen voor wetenschappers die aangesteld zijn aan universiteiten en hogescholen buiten Nederland en Vlaanderen. Het onderzoek van de aanvrager kadert binnen de neerlandistiek of het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal en bij voorkeur in een dissertatie- of habilitatietraject.

De regeling voor onderzoeksbeurzen kent verschillende doelstellingen:

 • stimuleren van de ontwikkeling van wetenschappers;
 • bevorderen van de kwaliteit van de internationale neerlandistiek;
 • bijdragen aan de personele verzelfstandiging van de internationale neerlandistiek;
 • bevorderen van accreditatie van een afdeling neerlandistiek door nationale overheden.

Meer informatie over andere onderzoeksbeurzen vindt u in dit overzicht.

Gebruik

De onderzoeksbeurs van de Taalunie kan gebruikt worden voor financiering van:

 1. een onderzoeksverblijf of onderzoeksreis om specifieke onderdelen van het onderzoek uit te voeren;
 2. de aankoop van onderzoeksmateriaal;
 3. redactionele ondersteuning bij publicaties (in vaktijdschriften, boeken en andere wetenschappelijke publicaties).

De beurs is niet bedoeld voor reis- en verblijfkosten voor conferenties of nascholingen of als vervanging van of aanvulling op het inkomen van de aanvrager.

Voorwaarden

Onderzoeksbeurs voor een onderzoeksverblijf of -reis

 1. De onderzoeksbeurs kan worden toegekend voor een periode van maximaal zes maanden.
 2. In geval van een onderzoeksverblijf of -reis naar Nederland of België bedraagt de beurs maximaal € 1.000 per maand, inclusief reiskosten. In geval van een verblijf in een ander land wordt de hoogte van het bedrag per maand per aanvraag vastgesteld. Voor de berekening van eventuele reiskosten hanteert de Taalunie de regeling van het Erasmus+ Teaching Mobility programma (let op: de reisafstand is de afstand tussen uw woonplaats en uw verblijfplaats; enkele reis).
 3. Per onderzoekstraject kan maximaal twee keer een beurs voor een onderzoeksverbijf worden aangevraagd. De tweede keer is de beurs uitsluitend bestemd voor afronding van het onderzoek.
 4. Behalve voor een onderzoeksverblijf kan de onderzoeksbeurs ook worden gebruikt voor verschillende korte onderzoeksreizen.

Onderzoeksbeurs voor de aankoop van onderzoeksmateriaal (bv. vakliteratuur)

 1. Een onderzoeksbeurs voor de aankoop van onderzoeksmateriaal kan één keer in het hele onderzoeksproject worden verstrekt.
 2. Het maximale bedrag bedraagt € 1.000.
 3. Na afronding van het onderzoek wordt het aangekochte onderzoeksmateriaal geschonken aan de bibliotheek van de instelling waar de onderzoeker toe behoort.

Onderzoeksbeurs voor redactionele ondersteuning bij publicaties

 1. Een onderzoeksbeurs voor redactionele ondersteuning kan één keer in het hele onderzoekstraject worden verstrekt.
 2. Het maximale bedrag bedraagt € 1000.

Het is mogelijk om een onderzoeksbeurs aan te vragen waarin twee of drie van de bovengenoemde mogelijkheden worden gecombineerd. Zo kan een beurs aangevraagd worden voor bijvoorbeeld zowel een onderzoeksverblijf als voor de aankoop van onderzoeksmateriaal. Let op: het totaalbedrag van de beurs die wordt aangevraagd kan nooit hoger zijn dan € 6.000.

Mogelijkheid

Mogelijkheid Maximaal bedrag
Onderzoeksverblijf € 6.000 (6 maanden)
Onderzoeksmateriaal € 1.000
Redactionele ondersteuning € 1.000
Combinatie van 2 of 3 mogelijkheden € 6.000

Beoordeling van een aanvraag

Voor de beoordeling van een aanvraag voor een onderzoeksbeurs zijn de volgende documenten nodig:

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • De aanvrager is aangesteld aan een universiteit of hogeschool buiten het Nederlandse taalgebied.
 • De aanvrager doet onderzoek naar neerlandistiek.
 • De aanvraag bevat alle gevraagde documenten.

Als de som van de aanvragen het totale budget dat de Taalunie ter beschikking heeft voor onderzoeksbeurzen overschrijdt, worden de aanvragen geprioriteerd op basis van belang van het onderzoek voor het voortbestaan, de accreditatie en opvolging van een afdeling neerlandistiek.

Een onderzoeksbeurs aanvragen

Er zijn twee deadlines om een onderzoeksbeurs aan te vragen: uiterlijk 1 juni en 1 december.

Na toekenning wordt de onderzoeksbeurs in een schijf uitbetaald.

Er wordt voorrang wordt gegeven aan aanvragers die de eerste keer een beurs aanvragen en aan onderzoeksprojecten die kaderen in een dissertatie- of habilitatietraject. Alle aanvragen worden mede beoordeeld door externe experts.