Noodhulp afdelingen

De Taalunie kan een pakket maatregelen ‘op maat’ inzetten met als doel een noodlijdende afdeling of een noodlijdend programma een doorstart te geven. De Taalunie kan ondersteunen met expertise, contacten en met een overbruggingsfinanciering. De noodhulp is tijdelijk van aard (maximaal 4 jaar).

Voorwaarden

Voorwaarde voor toekenning van noodhulp is een beschrijving, inclusief een (meerjaren)begroting, op grond waarvan het belang en de levensvatbaarheid van de afdeling Nederlands op de langere termijn kan worden beoordeeld.

De instelling stelt een positioneringsplan op met aandacht voor wetenschappelijke, onderwijskundige en maatschappelijke positionering van het programma en welke stappen gezet worden om dat te bereiken.

In dit plan beschrijft de instelling de financiering van de afdeling Nederlands tijdens de periode van de noodsteun en de periode daarna en committeert zich aan de toekomstvoornemens.

Aan deze tijdelijke maatregelen kan de Taalunie ondersteuning verlenen. Bijvoorbeeld in de vorm van:

 • Het vinden en/of klaarstomen van een opvolger: bijv. via een tijdelijke (online) gastdocent, het zoeken van kandidaten, het financieren van het vrijstellen van docenten van andere onderwijstaken of het ter beschikking stellen van een opleidingsbudget voor een opvolger (bijv. taalles);
 • Ondersteuning bij het opzetten van een nieuwe positionering van de afdeling Nederlands. Bijvoorbeeld onderbrenging bij de afdeling taalkunde. Het leggen van contacten en het delen van expertise;
 • Ondersteuning bij het opzetten van een samenwerkingsverband met een universiteit in de regio of in het taalgebied (bijv. vakken op afstand);
 • Het verlenen van ondersteuning bij het zoeken van een sponsor of van een partnerinstelling. Of het geven van adviezen op het gebied van fondsenwerving of bij het maken van een plan van aanpak.

De universiteit verplicht zich om het programma dat met de noodhulp door de Taalunie wordt gered, na het aflopen van de periode van de noodhulp minimaal net zo lang in stand te houden als de periode van noodhulp.

Bij aanvaarding van de noodfinanciering verklaart de universiteit zich akkoord met de voorwaarden. Indien de universiteit de overeengekomen afspraken niet nakomt, dan behoudt de Taalunie zich het recht voor om het gehele financieringsbedrag terug te vorderen.

Procedure

De instelling dient bij de Taalunie een beschrijving inclusief een gedetailleerde (meerjaren)begroting en positioneringsplan in. De Taalunie beoordeelt de aanvraag voor noodhulp en onderzoekt of derden aan de overbrugging kunnen bijdragen. Op basis van die beoordeling wordt de hoogte van het bedrag en de duur van de financiering vastgesteld. De Taalunie stelt de afdeling Nederlands of de universiteit schriftelijk op de hoogte van deze beslissing.

Criteria

Criteria die een rol spelen bij de beoordeling van het toezeggen van ondersteuning zijn:

 • De kwaliteit van het plan en de begroting;
 • De levensvatbaarheid van de afdeling op langere termijn;
 • De eigen inbreng van de universiteit;
 • Geografische spreiding en uniciteit van het programma, waarbij noodhulp voor landen en regio’s
  waar de neerlandistiek of een uniek programma verdwijnt zwaarder weegt;
 • De ruimte die het budget startfinanciering en noodhulp biedt;
 • Aanvullende criteria ‘op maat’.

Financiële verantwoording en inhoudelijke rapportage

Jaarlijks dient de instelling een financiële en inhoudelijke tussenrapportage bij de Taalunie in, waardoor de Taalunie in staat wordt gesteld om de ontwikkelingen te monitoren. Aan het eind van de periode waarover de afspraken zijn gemaakt, stuurt de Universiteit een inhoudelijk en financieel verslag aan de Taalunie, waarin duidelijk wordt hoe de resultaten zich verhouden tot de afspraken en voorwaarden waaronder de noodhulp is toegekend.

Vragen

Bij vragen over de regeling en wanneer je een aanvraag wil indienen, contacteer de regioverantwoordelijke van jouw regio voor meer informatie. Hier kan je nagaan wie dat is: https://taalunie.org/contact.