Activiteiten netwerken

De Taalunie geeft financiële steun om activiteiten van netwerken buiten het Nederlandse taalgebied mogelijk te maken.

Waarvoor?

Via deze regeling kunt u subsidie aanvragen voor:

  • docentenbijeenkomsten
  • colloquia voor doctorandi en habilitandi (DoHa)
  • zomercursussen op locatie
  • overige activiteiten, zoals een docentennascholing op locatie of een studiedag

Het doel van de docentenbijeenkomsten is de uitwisseling van vakinhoudelijke en didactische kennis te bevorderen en om de netwerkvorming te versterken. De docentenbijeenkomst kan gecombineerd worden met een nascholing. Deelnemers aan de bijeenkomsten zijn personen die daadwerkelijk Nederlands (taalverwerving, vertalen, taal-, letter- of cultuurkunde) doceren aan een universiteit of hogeschool buiten het Nederlandse taalgebied.

Hoe aanvragen?

Er zijn twee deadlines om een activiteit aan te vragen: uiterlijk 1 juni en 1 december.

Coördinerende rol van de docentenplatforms

Iedere afdeling Nederlands die zelfstandig of samen met een of meer andere afdelingen een van de hierboven vermelde activiteiten wil organiseren en daarvoor een financiering bij de Taalunie wil aanvragen meldt zijn activiteit eerst aan bij het docentenplatform waaronder het land valt. Het docentenplatform kan activiteiten ook in samenwerking met afdelingen organiseren.Het bestuur van het platform selecteert en coördineert de aanvragen in overleg met de betreffende afdelingen. Na goedkeuring door het docentenplatform kan de aanvraag bij de Taalunie worden ingediend.

Voorwaarden

  • De bijeenkomsten worden georganiseerd door een docentenplatform/-vereniging of onder de koepel vaneen docentenplatform/-vereniging.
  • De organisator in de betreffende regio zorgt voor een inhoudelijk programma, een begroting, de logistieke voorbereiding en de gehele organisatie van de docentenbijeenkomst.


Werkwijze


Via het aanvraagformulier in de subsidiemodule dient het docentenplatform of de organisator een inhoudelijk voorstel bij de Taalunie in, samen met een gespecificeerde begroting waarin aangegeven wordt voor welke uitgaveposten de financiering van de Taalunie gebruikt zal worden. 

Beoordeling

De Taalunie streeft ernaar om alle financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren. Omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen kan automatische toekenning niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt altijd een afweging plaats tussen budgettaire kaders, andere aanvragen en de eigen beleidsdoelstellingen.

De budgetten voor de neerlandistiek staan bijna overal onder druk. Ook de Taalunie heeft budgettaire beperkingen. Met dit gegeven in het achterhoofd streeft de organisator van de docentenbijeenkomst ernaar om met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen de bijeenkomst haalbaar en betaalbaar te houden. Hiervoor hebben we de volgende Handvatten en suggesties.

Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage spelen de volgende overwegingen een rol:

  • de hoogte van de gevraagde bijdrage in relatie tot de kosten van het programma;
  • het aantal actieve bijdragen;
  • het aantal deelnemers uit de regio;
  • het prijspeil in het land waar de bijeenkomst plaatsvindt.

In overeenkomst met de uitgangspunten van Erasmus+ gaat de Taalunie in alle gevallen uit van cofinanciering of co-ondersteuning door andere instellingen (derden), op financiële of niet-financiële wijze.

Betaling en eindrapportage

Na toekenning wordt 75% van het toegekende bedrag uitbetaald. Het restbedrag (25%) wordt overgemaakt na ontvangst en goedkeuring van een inhoudelijk en financieel verslag van de activiteit. Deze eindrapportage dient u uiterlijk een maand na afloop van de activiteit in via de subsidiemodule. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar mijnnederlands@taalunie.org